on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 38012

...::: NAJWIĘKSZE TARGOWISKA EUROPY :::...

Specjalnością gospodarczą Tuszyna są słynne na całą Polskę i dużą część Europy Środkowo-Wschodniej bazary. Ten zespół targowisk - Tuszyn-Głuchów usytuowany jest wzdłuż trasy A1 Gdańsk-Łódź-Cieszyn na odcinku 7 km. Na 15 hektarach gruntu funkcjonuje tu 7000 stanowisk handlowych prowadzących sprzedaż głównie wyrobów odzieżowych , będących tradycyjnym produktem makroregionu łódzkiego. Przesłanki jego powstania stworzyła wielka eksplozja zachowań przedsiębiorczych, mająca swój wyraz w powstaniu tysięcy małych firm odzieżowych, które znalazły tu dogodne miejsce zbytu swojej produkcji. Obroty kompleksu tuszyńskich targowisk sięgają w skali roku 1 mld. USD, a liczba klientów odwiedzających każdego dnia bazary wynosi 25.000 osób , rocznie 7 milionów osób. Towary oferowane do sprzedaży to głównie wyroby krajowych firm prywatnych (40%) oraz produkcja własna sprzedawców (39%). Pozostałe źródła zaopatrzenia (21%) to towary pochodzące z importu. Tuszyńskie targowiska stanowią miejsce zaopatrzenia dla wielu innych bazarów rozmieszczonych wzdłuż granic Polski.Targowisko gminne
fot. Maja Stasinowska


Towary z nich pochodzące są przedmiotem handlu granicznego co oznacza,że centrum targowe odgrywa istotną rolę jako eksporter towarów. Ten swoisty inkubator przedsiębiorczości daje zatrudnienie kikudziesięciu tysiącom osób związanych z nim produkcyjnie, bądź też świadczącym usługi na jego potrzeby. W przeciwieństwie do innych bazarów (szczególnie przygranicznych) ostatnio przeprowadzone badania nie wskazują na poważniejsze zagrożenia jego funkcjonowania a jedynie naturalną ewolucję. Duża w tym zasługa właścicieli tych "przedsiebiorstw", którzy starają się w sposób elastyczny reagować na zmieniające się wymagania swoich klientów.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące targowiska gminnego są dostępne na stronie:

www.tuszyn.info.pl
© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!