on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42200

...::: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI :::...

Urodził się w Tuszynie 3 lutego 1880 roku. Gimnazjum ukończył w Lodzi w roku 1904. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Ecole des Sciences Politiąues w Paryżu. Od 1907 roku mieszkał w Wilnie. Zajmował się dziennikarstwem. Pisał m.in. do "Dziennika Wileńskiego", "Pobudki", "Kuriera Litewskiego", "Kuriera Małego". W okresie I wojny światowej był członkiem Komitetu Polskiego w Wilnie i działającego tam Komitetu Edukacyjnego. Przez cały okres międzywojenny należał do czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego. Od 1922 roku dzierżył mandat poselski z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, będąc również wicemarszałkiem Sejmu. Od początku II wojny działał: w konspiracji. Od polowy 1941 roku pracował w delegaturze Rządu na Kraj. Pod koniec 1943 roku został prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, a we wrześniu 1944 roku wiceprezesem Rady Jedności Narodowej. 8 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD i UB w Brwinowie k.Warszawy i wywieziony do Moskwy. W procesie Szesnastu skazano go na osiem miesięcy więzienia. W listopadzie 1945 roku powrócił do kraju. Zmarł w Tuszynie w 1958 roku. W październiku 1989 roku prokurator generalny PRL wystąpił do prokuratora generalnego ZSRR o rehabilitację skazanych w procesie Szesnastu. W kwietniu 1990 roku plenum Sądu Najwyższego ZSRR umorzyło sprawę karną wobec skazanych członków polskiego podziemnego parlamentu i rządu "z powodu braku w ich działalności znamion przestępstwa".

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!