on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 38012

...::: POLECAMY :::...

Ostatnia próba wydania książki o dziejach Tuszyna podjęta została grubo ponad trzydzieści lat temu z okazji podwójnego jubileuszu: 550-lecia miasta i 1000-lecia państwa polskiego. Próba ta -- jak wiadomo -- nie powiodła się, więc najpierw z pewnym zdziwieniem, a potem ogromnym zainteresowaniem przyjąłem inicjatywę łódzkiej firmy wydawniczej "Grako", dotyczącą opracowania i wydania drukiem popularnej monografii historycznej naszego miasta.

Tuszyn znany jest dziś szeroko -- nie tylko poza granicami swej gminy, ale i granicami Polski -- jako ośrodek handlu hurtowego tekstyliami. Tej sławie na pewno nie towarzyszy równie szeroka wiedza o mieście -- a zwłaszcza o jego królewskiej przeszłości, dramacie utraty praw miejskich, euforii z ich odzyskania, wielonarodowościowej koegzystencji jego dawnych mieszkańców oraz nietuzinkowych dążeń rozwojowych w okresie międzywojennym. Tę lukę książka zatytułowana "Tuszyn -- od królewszczyzny do hiperbazaru" pożytecznie zapełnia, prezentując wszystko, co w niemal 600-letniej przeszłości naszego miasta najważniejsze, najciekawsze i najbardziej frapujące.

Z satysfakcją pragnę poinformować Czytelników, że objąłem patronat nad edycją tej monografii -- wychodząc z założenia, że jest to książka przysparzająca naszemu miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści: poznawczych, wychowawczych, integracyjnych, a nawet promocyjnych.

Kolejny okrągły jubileusz Tuszyna - 600-lecie - przypadnie dopiero za 14 lat, w roku 2016. Jest sporo czasu, by wszyscy tuszynianie dobrze się doń przygotowali, mając taki "podręcznik", jak opowieść monograficzna pt. "Tuszyn - od królewszczyzny do hiperbazaru".

Burmistrz Miasta

inż. Tadeusz Walas© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!