razem: 67503

...::: WÓJTOSTWO TUSZYN :::...

Miasto Tuszyn, jak wszystkie miasta w Polsce, od XII wieku lokowane na prawie niemieckim, posiadało wójta, który pełnił obowiązki dzisiejszych burmistrzów mając też władzę prezydiowania w sądzie wójtowskim. Za swoje obowiązki był wynagradzany rolą lub placami w mieście, zwolniony od płacenia czynszów. Na swoje dobro pobierał też czynsze płacone z jatek mięsnych i kramów. Urząd wójta był dziedziczny. Nie da się już dzisiaj - niestety - ustalić, kto był pierwszym wójtem Tuszyna. Osadzając w 1416 roku miasto, Dobko ze Żdżar, został uwolniony od sądów ziemskich, kasztelańskich. Podlegał jedynie sądom królewskim. Całe mieszczaństwo podlegało odtąd sądom wójtowskim. Ciekawe, że w akcie erekcyjnym miasta, nie ma wzmianki o uposażeniu dla wójta. Wiadomo tylko, że w roku 1564, istniała już księga wójtowska, przedstawiona w czasie lustracji miast należących do starostwa piotrkowskiego przez mieszczan Tuszyna, zawierająca zapisy z roku 1451, że wójtem był Sędzisz, syn Mikołaja. Po nim urząd wójta był vacat, aż do sprawowania urzędu przez Macieja Podolskiego, któremu w 1558 roku król nadaje "puste wójtostwo" tuszyńskie. Składało się ono z dwu łanów ogrodu i łąk. Na dwu łanach, należących do folwarku, mieszkali czterej kmiecie. W akcie nominującym go na wójtostwo Podolski jest nazwany "avenae stabuli nostri dispensor" (stały królewski nadzorca rozdziału ziarna).

Jako wójt, dostaje też Podolski we władanie staw błotny miejski, zwany Tarków, gdzie mógłby pobudować młyn. Uzyskał też prawo do eksploatacji pastwisk królewskich i wyrębu drzewa na cele gospodarskie w lasach królewskich. Otrzymał też Podolski przywilej dożywotni sądzenia spraw cywilnych i karnych, miedzy mieszkańcami miasta. Zawarto jednak klauzulę, że przywilej sądu nie może być wykupiony przez inną osobę ani dzierżawiony. Oprócz powyższych nadziałów, wójt otrzymał też pola i łany z wchodzącymi w ich skład łąkami, o nazwach: Grodziczka, Jaksińskie, Welzlichowskie, Wiaderkowskie, Paskudzińskie, Kozłowskie, Kępica i Kąty, położone między traktami do Kalisza i Woli Rakowej. Posiadła miały wymiary 4,5 x 8 staj. Były tam też i dwa świeżo wykopane stawy. Następnie w roku 1559, wójt Podolski staje się adresatem nowego aktu królewskich nadań. Jest to zapisane na wójtostwie, kwota grzywien 400, jednak do spłaty przez następnego wójta, sukcesora Podolskiego, po śmierci tegoż. Wiadomo też, że w 1566 roku wójtem Tuszyna jest Stanisław Bykowski, który aż na sejmie w Lublinie dochodzi swoich praw przeciw rządom starościńskim, które bezprawnie skrzywdziły go, odbierając staw Tarków. Bykowski sprowadza też do miasta komisję królewską dla nowego oszacowania wartości wójtostwa, gdyż zainwestował w grunta sporo swych pieniędzy. Inspekcji dokonała komisja królewska złożona z: Krzysztofa Grabi - chorążego wielkiego, Przerębskiego - pisarza Ziemi Sieradzkiej, ks. Jana Radgowskiego - kanonika łęczyckiego i łowickiego, plebana Tuszyna i sekretarza królewskiego oraz Wincentego Mąkolskiego - kanonika granicznego.

Następnym wójtem jest Zygmunt Sulikowski. W roku 1583, król Stefan Batory pozwala wykupić wójtostwo z rąk sukcesorów po Sulikowskim - Piotrowi Gałeckiemu. Ten ostatni nie wszedł jednak w posiadanie, bo w roku 1584 wdowa po Sulikowskim przekazuje wójtostwo synowi zmarłego Zygmunta, Cyprianowi Suliko-wskiemu, który z kolei w 1614 roku odstąpił je Jakubowi Gołygowskiemu. On w roku 1629 dokonuje cesji wójtostwa na rzecz swych synów: Stanisława i Piotra Gołygowskich. W roku 1630 odstępują oni wójtostwo Tuszyn, razem z młynem Dobrzynka - Stefanowi Bykowskiemu. Ale i on nie wszedł w posiadanie, bo król pozwolił w 1631 roku dalej wójtostwo odstąpić. W roku 1651, starosta Tuszyna, Mikołaj Przerębski wykupił wójtostwo z rąk Stefana i Zofii, małżonków Bykowskich. Od tego czasu urzędy wójtowskie w tuszynie piastują "landwójtowie" (wielcy właściciele ziemscy) a władza wójtowska jest w rękach starostów. Pierwszym landwójtem zostaje Zygmunt Kurowski. I wreszcie w roku 1744, Franciszek, hrabia Skarbek, z woli króla Augusta III, jako starosta tuszyński, ustępuje wójtostwo swemu familiantowi Filipowi Janowi hr. Skarbkowi, który jest ostatnim samodzielnym wójtem Tuszyna.

Witold Kowalski

© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!